Regulamin

Home  >>  Dokumenty  >>  Regulamin

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Regulamin Ogólny Korzystania
z Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej „Skałka”
na osiedlu Nowy Dwór przy ul. Nowodworskiej 64, 54-438 Wrocław,
w Kościele Rzymskokatolickim p.w. Św. Opatrzności Bożej

Postanowienia ogólne

1. Osoby korzystające z pomieszczeń Centrum, w tym w szczególności osoby korzystające ze strefy ścianki wspinaczkowej bezwzględnie zobowiązane są do zapoznania oraz przestrzegania Regulaminu Ogólnego Korzystania z Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej „Skałka” na osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu (dalej zwanym : „Centrum”). Przez Centrum rozumie się obiekt położony przy ulicy Nowodworskiej 64, 54-438 we Wrocławiu , w którym prowadzone będą zajęcia o charakterze społeczno-sportowym.

2. Przez Operatora rozumie się podmiot zarządzający Centrum, który odpowiada za nie od strony organizacyjnej i prawnej. Operatorem Centrum jest Stowarzyszenie Druga Runda z siedzibą przy ulicy Tęczowej 24/6, 53-602 Wrocław, NIP 897 178 36 64.

3. Wszystkie stwierdzenia odnoszące się do Operatora odnoszą się również do osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie Druga Runda na potrzeby realizacji projektu „Prowadzenie Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej na osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu w roku 2017 (1913)”, dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

4. Centrum jest czynne według harmonogramu (Grafiku zajęć) umieszczonego na stronie internetowej www.skalka.wroclaw.pl oraz wywieszonego w siedzibie przy ul. Nowodworskiej 64. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu pod warunkiem powiadomienia o tym, zarówno poprzez aktualizację informacji na stronie internetowej jak i informacji umieszczonej w siedzibie.

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia ucząca się i/lub mieszkająca we Wrocławiu podczas pobytu w Centrum, korzystają bezpłatnie z oferty zajęć. Operator zastrzega sobie by podczas organizacji niektórych wydarzeń pobierać opłaty także od osób niepełnoletnich.

6. Osoby powyżej 18-tego roku życia za korzystanie z oferty Centrum dokonują opłaty na podstawie cennika, umieszczonego na stronie internetowej www.skalka.wroclaw.pl oraz w siedzibie. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany cennika pod warunkiem powiadomienia o tym, zarówno poprzez aktualizację informacji na stronie internetowej jak i informacji umieszczonej na tablicy informacyjnej.

7. Opłaty dokonywane są na miejscu, w formie gotówkowej lub przelewem na konto Operatora. Każdorazowo wystawiany jest dokument potwierdzający otrzymanie wpłaty, w przypadku płatności przelewem, dokument wystawiany jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Druga Runda
ul. Tęczowa 24/6
53-602 Wrocław
nr konta: 41 1090 2398 0000 0001 1963 9711.

8. Przebywanie na terenie Centrum dozwolone jest wyłącznie w obecności i za pozwoleniem Operatora.

9. Korzystanie ze strefy ścianki wspinaczkowej w Centrum, przez co rozumie się:
a) korzystanie ze ścianki wspinaczkowej (wspinanie lub asekurowanie);
b) korzystanie ze słupów wspinaczkowych (wspinanie lub asekurowanie);
c) korzystanie z mostów linowych;
d) korzystanie ze ścianki do bulderingu;
e) korzystanie ze stanowisk i lonży do ViaFerrat;
f) korzystanie ze stanowisk do pracy na wysokościach;
g) przebywanie w obrębie 4m od w/w miejsc.
Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej odbywa się na własną odpowiedzialność i po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.

10. Osoby poniżej 16 roku życia korzystają ze strefy ścianki wspinaczkowej wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego i po wcześniejszym podpisaniu przez niego oświadczenia, wyłącznie pod nadzorem Operatora.

11. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia korzystają ze strefy ścianki wspinaczkowej po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia przez opiekuna prawnego, wyłącznie pod nadzorem Operatora.

12. Osoby powyżej 18 roku życia korzystają ze strefy ścianki wspinaczkowej po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, wyłącznie pod nadzorem Operatora.

13. Osoba i jej opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) korzystająca z oferty Centrum oświadcza że:
a) zapoznała się z zasadami BHP obowiązującymi podczas przebywania na terenie Centrum i zobowiązuję się ich przestrzegać;
b) zobowiązuję się dbać o powierzony mi sprzęt, a w razie jego zgubienia bądź zniszczenia odpowiadać za niego materialnie (włącznie z koniecznością jego odkupienia);
c) zostaliśmy poinformowani, iż wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i uprawianie jej stwarza ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa;
d) posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Zabrania się wstępu na teren Centrum osobom pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych lub innych substancji odurzających o podobnym oddziaływaniu oraz spożywania w/w substancji na terenie Centrum.

15. Zabrania się wnoszenia na teren Centrum:
a) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c) broni wszelkiego rodzaju;
d) przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń;

16. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń Operatora Centrum.

17. Rzeczy zgubione można odebrać u Operatora w przeciągu 3 tygodni od momentu ich znalezienia na terenie Centrum.

18. Centrum nakłada bezwzględny zakaz pozostawiania cennego mienia w innych miejscach niż w zamkniętych szafkach i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

19. Wszelkie zauważone usterki, niebezpieczne sytuacje należy bezzwłocznie zgłaszać Operatorowi.

20. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Centrum.

21. Operator ma prawo usunąć z terenu Centrum lub zabronić wstępu osobom nieprzestrzegającym regulaminu Centrum oraz poleceń operatora.

Szczegółowe informacje dotyczące przebywania w Centrum

22. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie Centrum określa Operator. Operator może odmówić skorzystania ze strefy wspinaczkowej Centrum w momencie gdy uzna, iż ilość osób przebywających w danym momencie na terenie Centrum stwarza sytuację zagrożenia.

23. Po wejściu na teren Centrum należy potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dokumentu ze zdjęciem, osoby niepełnoletnie są zobowiązane do pozostawienia legitymacji szkolnej w biurze na czas swojego pobytu na Skałce. Należy także wpisać się na codzienną listę obecności, podpisać stosowne oświadczenie (jeśli wcześniej nie było składane) oraz uregulować opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

24. Osoby początkujące w zakresie wspinaczki mają obowiązek zgłosić się do osoby dyżurującej w Centrum (do Operatora) i poinformować ją o tym fakcie.

25. Na terenie dużej sali, wyposażonej w ściankę wspinaczkową i sprzęt sportowy, obowiązuje obuwie zmienne. Zaleca się także strój sportowy, który nie krępuje ruchu.

26. Podczas przebywania na terenie Centrum zabrania się:
a) Poruszania się boso, minimalnie należy posiadać na stopach skarpetki;
b) Wykorzystywania sprzętu sportowego, wyposażenia ścianki wspinaczkowej i hali niezgodnie z jego przeznaczeniem;
c) Biegania;
d) Trzaskania drzwiami i oknami;
e) Samowolnego otwierania okien.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze strefy ścianki wspinaczkowej

27. Podczas wspinania i asekuracji należy dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

28. Podczas korzystania ze strefy ścianki wspinaczkowej w Centrum zabrania się :
a) Przebywania pod osobą wspinającą się;
b) Przechodzenia pod osobą wspinającą się;
c) Przeszkadzania w asekuracji lub wspinaczce;
d) Wspinania się pod lub nad inną osobą;
e) Asekurowania w oddaleniu od ścianki;
f) Asekuracji w innej pozycji niż stojąca (np.na siedząco);
g) Szybkiego opuszczania wspinacza na linie zjeżdżającego pod ściankę;
h) Chwytania się czegokolwiek poza chwytami zamontowanymi na panelu;
i) Huśtania na linie asekuracyjnej;
j) Wciągania do góry na linie asekuracyjnej;
k) Wspinania bez koszulki;
l) Do zmian w systemach asekuracji, przekręcania chwytów i oznaczeń upoważniona jest obsługa ścianki;
m) W strefie 3 m od ścianki zabrania się pozostawiania przedmiotów, sprzętu wspinaczkowego. Sprzęt, odzież należy składać w wyznaczonym miejscu;
n) Asekurowania przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła „półwyblinka”. Wolno asekurować przy użyciu przyrządów typu kubek asekuracyjny (np. Reverso-Petzl, Piu-Cassin, płytka Stichta itp.) Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządu Petzl – Grigri;
o) Stosowania magnezji sypkiej, dozwolone jest używanie magnezji w płynie lub kulce;
p) Posiadania jakichkolwiek przedmiotów w kieszeniach oraz noszenia biżuterii na rękach/uszach/szyi;
q) Korzystania ze ścianki na boso bez specjalnego obuwia;
r) Ćwiczenia zjazdów w przyrządzie wysokim/niskim bądź w innej formie.
s) Opuszczania partnera/zjeżdżania głową w dół
t) Samowolnego uczenia technik asekuracji.
u) Opuszczania sali głównej ze sprzętem należącym do Centrum (np. uprzężą)
v) Spożywania czegokolwiek podczas wspinania (szczególnie żucia gumy).
w) Wspinania bez zabezpieczenia (tzw. trawersowanie) powyżej wyznaczonej do tego celu linii, powyżej której nie wolno umieszczać żadnej części ciała.
x) Wykorzystywania sprzętu i wyposażenia strefy ścianki wspinaczkowej oraz innego sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem;

29. Użytkownicy ściany, którzy nie odbyli instruktażu podstawowego mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować, ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży.

30. Przed rozpoczęciem wspinania Operator ma obowiązek udzielić instruktażu na temat bezpieczeństwa.

31. Instruktażu dotyczącego technik asekuracji może udzielać wyłącznie Operator.

32. Osoby wpinające się mogą rozpocząć zajęcia dopiero po uzyskaniu zgody

33. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie 20 kg więcej niż osoba asekurująca.

34. Podczas wspinania należy dbać o sprzęt oraz wyposażenie ściany.

35. Uczestnicy zajęć wspinaczkowych zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i praktyki wspinaczkowej:
a) Podczas asekuracji należy stać około 2 m od ścianki i w bok od punktu przyłożenia liny.
b) Podczas asekuracji należy zawiązać węzeł zabezpieczający na końcu liny asekuracyjnej.
c) Podczas asekuracji należy wybierać linę by nie zostawiać niebezpiecznego luzu.
d) Obie ręce asekurującego powinny znajdować się na linie.
e) Podczas opuszczania wspinającej się osoby, asekurujący musi trzymać obie ręce na linie pod przyrządem asekuracyjnym.
f) Osoba asekurująca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby wspinającej się.

36. Osoby korzystające z pomieszczeń Centrum zobowiązane są do korzystania ze sprzętu sprawnego technicznie i posiadające atest /UIAA, CE, DIN, EN/. Centrum umożliwia korzystanie ze sprzętu wypożyczonego lub wniesionego. Sprzęt wniesiony musi być sprawny oraz posiadać aktualne atesty UIAA, CE, DIN, EN.

37. Linę asekuracyjną z uprzężą można łączyć jedynie za pomocą węzła ósemkowego. Bezwzględnie zabrania się łączenia liny z uprzężą za pomocą karabinka.

38. Wszelkie zasady nie uregulowane niniejszym Regulaminem Ogólnego Korzystania ustala Operator.

Regulamin do pobrania w PDF

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.